Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden appartementencomplex Kanaalpark

Het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier geeft geen garantie tot het vinden van geschikte woonruimte. Rent2day is afhankelijk van aanbod en gunning.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Rent2day: Rent2day, gevestigd aan de Kuiperssteeg 10 (ingang Oude Rijn), 2312 HN te Leiden.
1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die Rent2day opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij het huren van één of meerdere objecten.
1.3 Huurbedrag: Het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder, inclusief vergoedingen voor stoffering en/of meubilering en/of servicekosten en/of overige delen waaruit de huurprijs is opgebouwd.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het naar waarheid ingevulde inschrijfformulier of het versturen van een naar waarheid ingevuld inschrijfformulier door middel van een e-mailbericht.
2.2 Opdrachtgever is verplicht een geldig identiteitsbewijs en recente inkomensgegevens te overleggen. Alle door woningzoekende verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt. Rent2day behoudt het recht de gegevens in het archief te houden of te vernietigen.
2.3 Alle aanbiedingen van Rent2day, zowel schriftelijk, per email, online, als mondeling zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Inschrijfformulier

3.1 Het door opdrachtgever ondertekende inschrijfformulier is niet overdraagbaar op andere natuurlijke- en rechtspersonen.
3.2 Het plaatsen van een zoekopdracht doormiddel van ondertekening van het inschrijfformulier is geheel kosteloos.
3.3 Woningzoekenden worden ingevoerd in ons geavanceerde woning-zoek-systeem en worden per email op de hoogte gehoud van nieuw woningaanbod.

Artikel 4. Het bemiddelingstraject

4.1 De werkzaamheden van Rent2day, het bemiddelen bij het huren van geschikte woonruimte, vangen aan na ontvangst van een volledig, naar waarheid ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
4.2 Het bemiddelingstraject bestaat uit het adviseren en begeleiden bij het bezichtigen, het aanbieden van mogelijk geschikte objecten, de onderhandeling, het opstellen van de huurovereenkomst, het afhandelen van de bemiddeling en oplevering van het door opdrachtgever gehuurde object.

Artikel 5. Betaling

5.1 Indien uit de bemiddeling door Rent2day voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever hiervoor administratiekosten aan Rent2day verschuldigd. Deze administratiekosten dienen of na ondertekening van een acceptatieformulier of na ondertekening van de huurovereenkomst binnen 48 uur aan Rent2day te worden voldaan en bedragen voor iedere succesvolle bemiddeling € 245, -. Deze administratiekosten zijn exclusief 21% BTW.
5.2 De in lid 1 van dit artikel omschreven kosten zijn éénmalig aan Rent2day verschuldigd.
5.3 Opdrachtgever kan niet over het via Rent2day gehuurde object beschikken voordat de administratiekosten, de eerste huurbetaling en de waarborgsom zijn voldaan.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Rent2day is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder zijn verplichtingen en/of gedragingen als verhuurder nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreek tot verhuurder te wenden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Op alle ontstane relaties tussen Rent2day en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Algemene bepalingen

Op alle door Rent2day opgestelde huurovereenkomsten zijn de ‘Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte’ van toepassing. Dit model is door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 74/2003.

01_Brochure_Kanaalpark_web-1

Huren in Kanaalpark

Beschikbaar vanaf 3e kwartaal 2016